Thema’s

Thema’s

 1. Regelgekte
  In Nederland bevinden zich grote groepen mensen met psychische problemen welke niet de juiste zorg krijgen. De wil van de hulpverleners is aanwezig, echter hen wordt middels wet- en regelgeving belet om zich goed op het hulpverlenen te richten, aangezien administratieve verplichtingen dit overschaduwen. In 2018 heeft dit geleid tot de zogenoemde schrapsessies waarbij psychiaters de volgende punten hebben benoemd:

  1. Wij schrappen de stapeling van keurmerken
  2. Wij schrappen de verplichting om de indicatoren voor Benchmark-ROM aan te leveren.
  3. Wij schrappen de jaarlijkse contractering met de zorgverzekeraar.
  4. Wij schrappen de inhoudelijke eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief.
  5. Wij schrappen de verplichting om bij urenregistraties het type behandelcontact te specificeren.
  6. Wij schrappen de verplichting om dwangtoepassingen zowel in Arugs als in het EPD te registreren.
  7. Wij schrappen de belemmeringen om ongecontracteerde zorg via VECOZO te kunnen declareren.
  8. Wij schrappen de verplichte handtekening van de patiënt onder het behandelplan.

  Nadat Minister Bruins zijn volle medewerking gaf aan dit goede initiatief zien wij nu dat onder druk van verzekeraars en GGZ-Nederland het schrappen van een aantal verplichtingen wordt tegengewerkt.
  Stapeling van keurmerken
  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut wordt door alle partijen in de GGZ-ondersteund. https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/ Desondanks promoten GGZ-aanbieders particuliere keurmerken zoals TOP-GGZ en Keurmerk Basis-GGZ. Het KIBG-keurmerk is een voortzetting van het Mirro-initiatief van Achmea. Menzis wil dit keurmerk nu invoeren bij de aanbieders van value-based healthcare Het voegt echter niets toe aan het landelijk kwaliteitsstatuut. Deze overlap is niet alleen geconstateerd door de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen (LVVP) maar ook door zorgverzekeraars als Zilveren Kruis. Het keurmerk TOPGZZ wordt met name gebruikt door commerciële GGZ-aanbieders met een specifiek aanbod van hulp bij een aantal veelvoorkomende ‘labels’. Omdat deze aanbieders meer geprotocolleerde hulp aanbieden en ROM-data aanleveren bij zorgaanbieders ontvangen zij vaak (financiële) voordelen van zorgverzekeraars. 25 GGZ-instellingen betaalden voor het TOPGGz keurmerk aan de gelijk genoemde stichting naast een toegangsgeld van €10.000,- en een abonnement per jaar van €18.000,- ook nog eens tussen de € 5.500,- en € 7.500,- https://www.artsenauto.nl/keurmerkenwaanzin/
  Verplichting om de indicatoren voor Benchmark-ROM aan te leveren.
  De Stichting StopBenchmarkRom zet al veel langer in om deze verplichting te schrappen https://www.stopbenchmark.com/ Er is echter veel weerstand om de verplichte aanlevering van Benchmark-ROMdata stop te zetten, zie bijvoorbeeld https://www.zorgictzorgen.nl/parnassia-groep-zet-wereld-op-zijn-kop-bij-beantwoording-kamervragen-over-rom/ 
  GGZopmaat wil samen met https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg en stopbenchmarkingROM de regelgekte verminderen zodat de patiënt weer centraal komt te staan in plaats van de verzekeraar.
 2. Wachttijden
  Omdat de wachttijden in de GGZ de landelijke TREEK-normen overschrijden hebben een aantal partijen in de GGZ samen met KPMG en zorgverzekeraars afgesproken om alles op alles te zetten om deze wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is gestart met een project om knelpunten in de wachttijden op te lossen. Hiervoor zijn regionale taskforces en projectteams ingericht. De oorzaken van de wachttijden kan per regio verschillen. Als belangrijkste oorzaken van de wachttijden worden genoemd: Foute doorverwijzingen Te weinig overzicht over aanbod in de regio Door hoge administratiedruk komen GGZ-aanbieders te weinig toe aan patiëntgerichte activiteiten Overlappende Intakeprocedures GGZ-aanbieders maken te weinig gebruik van E-health Samenwerking in de GGZ-keten verloopt niet optimaal Zorgplafonds van zorgverzekeraar waardoor capaciteit verloren gaat Beperkte consultatiemogelijkheden in de eerste lijn Ondersteuning sociale problematiek moet verbeteren De meeste partijen zijn het wel eens dat bovengenoemde punten moeten verbeteren, men is het echter niet eens over het belang van iedere maartregel. De belangrijkste oorzaak van de wachttijden is ons inziens : De marktwerking: Commerciële aanbieders richten zich op een beperkt aantal van veelvoorkomende labels die het meest geld opbrengen waardoor veel mensen met complexe problematiek tussen de wal en het schip vallen. Een grote weeffout in het zorgstelsel is dat de GGZ-aanbieder per diagnose betaald wordt waardoor het gevaar ontstaat van overdiagnostiek en cherrypicking.. Bij de maatregelen ter vermindering van de wachttijden wordt een appel gedaan op samenwerking terwijl veel aanbieders inmiddels concurrenten zijn.
 3.  Gecontinueerde en Gecoördineerde zorg
  Gecontinueerde en gecoördineerde zorg Het komt geregeld voor dat huisartsen verwijzen naar de GGZ maar niet aan het verwachtingsmanagement van de patiënt kunnen voldoen. De huisarts verwijst gericht naar een behandelaar waarbij het vervolgens niet zeker is of deze behandelaar de patiënt ook daadwerkelijk gaat behandelen. Ook blijven er veel vraagtekens rondom de samenwerking tussen huisarts en GGZ. Wanneer een huisarts naar een instelling verwijst word dit nog meer complex. De huisarts weet vaak niet wie de hoofdbehandelaar is en dit blijkt daarbij vervolgens zelden de behandelaar welke de huisarts voor ogen had. Daarnaast passeren er in lopende trajecten vaak vele behandelaren aan zowel de patiënt als de huisarts. Deze discontinuïteit is bijzonder nadelig voor de compliance, het vertrouwen en de uitkomst van de behandeling. GGZopmaat wil zich hard maken voor het opstellen van afspraken binnen de GGZ waarbij de patiënt na verwijzing bij eenzelfde behandelaar in behandeling komt en blijft. Tevens wil GGZopmaat aandacht besteden aan het optimaliseren van de samenwerking tussen huisartsen en GGZ na een verwijzing. Waar het gaat om instellingen wil GGZopmaat afspraken maken over het hoofdbehandelaarschap en bijdragen aan de continuïteit van behandelaren.
 4. Toegankelijke zorg
  Zorg voor iedereen toegankelijk maken Het ontvangen van goede zorg zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn echter gezien alle regelgeving en protocollen vallen patiënten vaak tussen de wal en het schip. Niet alleen is er sprake van lange wachtlijsten maar ook het menselijk aspect rondom het divers aan diagnostiek maakt dat men vaak niet in aanmerking komt voor bepaalde behandelingen of bepaalde opname locaties. Dit heeft tot gevolg dat men te lang zonder zorg blijft waardoor klachten verergeren. @GGZopmaat blijft ijveren voor een betalingssysteem dat GGZ voor alle GGZ-patienten in Nederland betaalbaar blijft Keuzevrijheid van behandeling Binnen de GGZ wordt, onder druk van de verzekeraar, steeds meer geprotocolleerd gewerkt. Dit zien we met name terug bij de behandeling door instellingen. Gezien het over zorg gaat en zorg bestaat uit het menselijke component is het onmogelijk om bij ieder mens hetzelfde protocol toe te passen. Mensenwerk is maatwerk. GGZopmaat wil instellingen meer stimuleren om protocollen niet als hoofduitgangspunt te nemen maar de patient zelf. Tevens wil GGZopmaat de zelfstandige behandelaren ondersteunen om door te gaan met het loslaten van de zwaarte van dergelijke protocollen.
 5. Vroegsignalering
  Het komt geregeld voor dat mensen zich bij de GGZ aanmelden met allerlei maatschappelijke problematiek/levensvragen. Hierbij word men gediagnosticeerd terwijl dit vaak niet nodig blijkt. Vroegsignalering zou dit kunnen ondervangen door bij dergelijke problematiek te verwijzen naar coaches, Algemeen Maatschappelijke Werk en therapeuten welke los van het diagnosticerend systeem (DSM) werken. Middels vroegsignalering kan proportioneel zorg worden aangeboden en kan tevens worden opgeschaald indien dit noodzakelijk blijft. GGZopmaat wil zich hier hard voor maken en ondersteunen bij het opzetten van gecoordineerde zorg op basis van vroegsignalering.

Doelen

 1. GGZ kwaliteitsstatuut
  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
  https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/
  Wij zijn het dan ookhelemaal eens met de VVAA werkgroep #OntRegeldeZorg die “Schrappen van stapeling keurmerken bepleit. Particuliere keurmerken als KIBG en TOPGGZ vertonen een grote overlap met met het landelijk erkende Kwaliteitsstatuut.
  25 GGZ-instellingen betaalden voor het TOPGGz keurmerk aan de gelijk genoemde stichting naast een toegangsgeld van €10.000,- en een abonnement per jaar van €18.000,- ook nog eens tussen de € 5.500,- en € 7.500,- voor de audit die eens per 4 jaar plaatsvindt. https://www.artsenauto.nl/keurmerkenwaanzin/
 2. Omzetplafonds
  Omzetplafond wordt contractueel opgelegd door zorgverzekeraar. GGZ-aanbieder is volledig afhankelijk van eventuele coulance zorgverzekeraar
  Risico verschoven van zorgverzekeraar naar GGZ-aanbieder
  Van een zorgaanbieder wordt tevens verwacht dat hij ten aanzien van de langlopende DBC’s al voor augustus van het jaar weet of het plafond wordt overschreden
  Onverenigbaar met marktwerking
  Voor professional veel extra administratie
  Kans op vorderingen van jaren geleden
  Keuzevrijheid verzekerde beperkt
  Omzetplafonds zijn niet van toepassing voor ongecontracteerde GGZ-aanbieders
  Omzetplafonds zijn niet van toepassing voor cliënten/ patiënten met een restitutiepolis:
  Zie ook: https://www.skipr.nl/blogs/id2862-%27pleur-op-met-je-omzetplafond%21%27.html
 3. ROM voor benchmark

  Invalide
  Onbetrouwbaar
  Privacyschendend
  Bureaucratisch,
  Kostenverhogend
  Zie https://www.stopbenchmark.com/
 4.  Bureaucratie
  Psychiaters en psychologen willen de verplichting schrappen om indicatoren voor de benchmark ROM aan te leveren. Ze willen ook stoppen met de jaarlijkse contractering door zorgverzekeraars. Daarnaast willen ze niet meer meedoen aan de inhoudelijke aanvullende eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief. Ook willen ze af van de belemmeringen om ongecontracteerde zorg via het digitale platform Vecozo te declareren.
  https://www.zorgvisie.nl/zorgprofessionals-zetten-mes-in-regelgekte-zorg/
  Het rapport: ‘Business-analyse regeldruk GGZ’ van Sira -consulting ligt al sinds juni 2014 bij VWS en zorgverzekeraars in de burolade.
  http://www.eldermans-geerts.nl/core/media/file/ggz/Business-analyse%20regeldruk%20GGZ.pdf
 5. Diagnose Behandelcombinaties
  DBC’s leiden tot upcoding en verhoging kosten GGZ
  Uit promotieonderzoek van Fleur Hasaart (2011) blijkt dat DBC’s leiden tot overproductie en upcoding, https://www.skipr.nl/actueel/id9086-%27dbc%E2%80%99s-leiden-tot-upcoding-en-overproductie%27.html
  Zie ook Follow the money: ‘Idealistische’ consultants maken GGZ gek met digitale prikklok. (03-11-2016)’
  https://www.ftm.nl/artikelen/tamelijk-idealistische-zorgconsultants-onderwerpen-behandelaren-aan-digitale-prikklok?share=1